Vítejte v našem obchodě!

Všeobecní obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a společnosti Silberman s.r.o.
Sídlo firmy: Tekovská 5, 821 09 Bratislava

Provozní prostory: Glejárska 7, 03101 Liptovský Mikuláš

Poštovní adresa a provozní prostory: Tekovská 5, 821 09 Bratislava

IČO: 35 712 708
DIČ: 2020217958
IČ DPH: SK2020217958

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2010 0503

tel: 00421 902 146 957
e-mail: info@forestskis.com

Podnikatelský subjekt je zapsán v OR SR14199 / BA, vydal Okresní soud Bratislava I

(Dále jen prodávající), které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, přes internetový obchod umístěn na internetové stránce www.forestskis.com, www.forestskis.sk nebo www.forestskis.de (dále jen „VOP). Základní pojmy: Prodávajícím je společnost Silberman, s.r.o, která provozuje internetovou stránku www.forestskis.sk, www.forestskis.com, www.forestskis.cz a www.forestskis.de. Předmětem jejího podnikání je výroba, nákup a prodej sportovních potřeb, které jsou vyobrazeny na internetové stránce www.forestskis.sk, www.forestskis.com, www.forestskis.cz a www.forestskis.de. Kupujícím je zákazník, který na základě kupní smlouvy vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím (dále jen kupující). Dodavatelem se rozumí samotná společnost Silberman, s.r.o. jako výrobce a dále síť distributorů, se kterými prodávající spolupracuje a kteří zajišťují dodání zboží pro účely splnění předmětu kupní smlouvy.

Kupní smlouva a objednávka

Návrh na uzavření kupní smlouvy odesílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného formuláře na internetovém obchodě prodávajícího. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP prodávajícího.

Po odeslání objednávky obdrží kupující na emailovou adresu uvedenou v objednávce automaticky prováděny oznámení o evidováni objednávky. Druhým osobním emailem obdrží oznámení o přijetí objednávky do databáze prodávajícího. Na emailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky. Potvrzení doručení objednávky obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, že byla objednávka kupujícího přijata. Přijetí objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno (pokud bylo předem vyspecifikované) a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího nebo o možnost jeho osobního převzetí, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.). V případě, že jde o objednání zboží vyráběného na zakázku bude email obsahovat předběžnou kalkulaci ceny zboží.

K uzavření kupní smlouvy dochází v momentě doručení akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu. Předmětem uzavřené kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží do dohodnutého místa dodání a závazek kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj kupní cenu a cenu za přepravu.

Kupní cena a způsob platby

Kupní cena je cena za objednané zboží, uvedená v aktuální nabídce na internetové stránce prodávajícího jakož i v objednávce (dále jen „kupní cena). Kupní cena a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH a jsou stanoveny v měně EURO. V případě výroby úpravy nebo povrchu na zakázku, který je designově specifický, najdete předběžný ceník v části stránky nazvané Design na objednávku. Kalkulaci za takovou výrobu vám připravíme a zašleme elektronicky. Výslednou cenu si vyhrazujeme upravit podle náročnosti provedení.

Kupní cena je platná v době vytvoření objednávky nebo předobjednávky. Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identický zboží uvedené v nabídce internetového obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit emailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

Speciální ceny za výrobu, jako jsou například předobjednávky, platí pouze během přesně vyspecifikované a na internetové stránce prodávajícího uvedené doby.

Kupní cena nezahrnuje náklady na přepravu do místa dodání a v případě dodání poštou nebo kurýrem, budou kupujícímu účtovány zvlášť podle způsobu dopravy, který si kupující zvolí podle nabídky nebo na kterém se s prodávajícím dohodne osobně.

Po uzavření kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu prodávajícímu a to převodním příkazem na základě vystavené předfaktury (pouze firmy a organizace) nebo faktury. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující může objednávku stornovat nejpozději do doby vyskladnění zboží, a pokud zboží nebyl vyroben na zakázku dle specifického zadání a to emailem na adrese info@forestskis.com.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila výrobní cena zboží.

není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na emaily atd.). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na bankovní účet, ze kterého kupní cenu zaplatil nebo na adresu ve lhůtě 14 dnů, pokud již zboží nebyl vyroben na zakázku dle specifického zadání (bližší informace v části o odstoupení od smlouvy).

Dodací podmínky

Kupující je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně nebo zajistit jeho stažení. Spolu se zbožím obdrží kupující účetní doklad (fakturu), který zároveň slouží jako záruční list. Faktura mu může být doručena podle dohody elektronicky.

Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn předáním zboží kupujícímu resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce nebo předáním dohodnuté kurýrní společnosti. Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy (v případě, že je možné od ní odstoupit, jak je popsáno v části o odstoupení od smlouvy), prodávající má právo od kupujícího požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží. Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou nesprávně uvedenou adresou kupujícího. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání po jeho celkové úhradě.

Dodací lhůta, ve které je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží, je závislá na složitosti výroby a přípravy objednaného zboží (lyží nebo jiného zboží vyráběného na zakázku), případně je závislá na dostupnosti zboží na skladě prodávajícího nebo u distributorů. Tato dodací lhůta orientační charakter. O dodací lhůtě bude prodávající kupujícího informovat nebo se s ním na ní předem dohodne.

Zboží, které je skladem, prodávající posílá ihned nebo dle dohody s kupujícím a jeho dodání závisí na způsobu přepravy zboží, které si kupující zvolil. Dodání zboží, který je dostupný na skladě u distributora, se dodává ve lhůtě stanovené distributorem s ohledem na způsob přepravy zboží, které si kupující zvolí. V případě výroby zboží na míru zákazníkovi nebo zboží se specifickými úpravami se zboží dodává v indikativním lhůtě od 4-8 týdnů v závislosti na komplikovanosti jeho vyhotovení. O této lhůtě budeme zákazníka informovat. Pro předobjednávky platí zvláštní časový harmonogram, který je uveden ve formuláři v čase předobjednávek.

V případě, že zboží dostupné skladem není dodáno v dohodnuté lhůtě od potvrzení objednávky, kupující vyzve prodávajícího na dodání zboží v dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající takový skladové zboží nedodá ani v dodatečné lhůtě, prodávající má právo od smlouvy odstoupit. U zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele není možné odstoupit od smlouvy jako při běžné smlouvě na dálku, jak je to zmíněno v sekci Odstoupení od smlouvy článek č.8. Ke každé zásilce je přiložen originální daňový doklad (faktura), který slouží zároveň jako záruční list, může být tento po dohodě zaslán elektronicky.

Způsob přepravy zboží do místa dodání

Kupující má právo výběru způsobu dodání zboží prostřednictvím kurýra nebo osobně. Tento požadavek je možné zadat během procesu objednávání zboží do poznámek nebo se později dohodnout s prodávajícím písemně nebo telefonicky. Kupující svým výběrem potvrzuje místo a způsob dodání. Prodávající podle velikosti zboží nabízí následující způsoby přepravy zboží:

a) doručení osobní odběr v Bratislavě, Praze nebo Liptovském Mikuláši podle konkrétní dohody s prodávajícím osobní odběr na vybrané adrese.

b) doručení na dobírku nebo kurýrem České pošty, České pošty, FedExu, GLS nebo DHL

Kupující bere na vědomí, že ke kupní ceně zboží se připočte cena přepravy zboží, která vyplývá ze zvoleného způsobu dodání objednávky. Výška je stanovena na 40 Eur v případě doručení kurýrem v rámci EU, v případě vzdálenějších destinací do 80 Eur podle skutečných přepravních nákladů. Doručení mimo EU se zpoplatňuje zvlášť dle místa doručení. Cena vyplývá z ceníkových cen kurýrních společností, která zahrnuje i cenu exportu (jiné zdanění) do zemí mimo EU. V případě vyclievania si kupující hradí celní poplatky.

Záruční doba a reklamace zboží

1. Na každý prodávané zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců. Na námi vyrobené lyže si jako jejich první majitel můžete uplatnit prodlouženou 36 měsíční záruku vůči vadám výroby a provedení, která se vztahuje pouze na původního majitele lyží.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručováno kupujícímu kurýrem, začíná záruční doba běžet od převzetí zboží od tohoto kurýra.

2. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky poškozeno nebo bylo zničeno neodbornou manipulací klienta. Speciální 3letá záruka na lyže Forest Skis vůči vadám výroby a provedení se vztahuje pouze na původního majitele lyží. Lyže vyrábíme nejodolněji jak jen to jde, záruka se ale nevztahuje na mechanická poškození, poškození způsobená běžným opotřebením, na kosmetické vady, jako jsou škrábance, čipy a promáčknutí, sluncem vybledlé barvy, zoxidované hrany, na nadměrná poškození kameny nebo raily jako ani dopady nebo nárazy na tvrdé povrchy a nesprávně navrtaná vázání v jiném než našem servisu. Rovněž neodpovídáme za zranění, ani za škody na zdraví nebo majetku způsobené používáním námi prodávaných produktů a neodpovídáme za poškození lyží způsobené nesprávným servisem provedeným mimo náš servis. Ultralight lyže mají váhový limit jezdce s výstrojí 95kg. Poškození zboží je nutno oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na mailovou adresu

3. Záruční servis zajišťuje výrobce (prodávající) nebo distributor na základě oslovení prodávajícího. Adresa pro reklamace je: Silberman, s.r.o., Glejárska 7, 03101 Liptovský Mikuláš

4. Reklamací se rozumí uplatnění odpovědnosti za vady zboží nebo služby.

Spolu s reklamovaným zbožím v záruční době je kupující povinen prodávajícímu odeslat nebo předat kopii účetního dokladu o zaplacení kupní ceny, který zároveň slouží jako záruční list a popsat důvod reklamace. Bez těchto dokladů nebude věc přijata na reklamaci. V popisu důvodu reklamace je kupující povinen určitostí a srozumitelně vymezit reklamované skutečnosti, práva, které si vůči prodávajícímu z odpovědnosti za vady uplatňuje.

5. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, v odůvodněných případech, nejpozději do 30 dnů od jejího doručení.

Kupující může reklamovat pouze vadný (vadný, poškozený) zboží. Kupující je povinen zkontrolovat si zboží bezprostředně po obdržení zásilky.

6. Reklamované zboží kupující zasílá nebo doručuje osobně na adresu: Silberman, s.r.o., Glejárska 7, 03101 Liptovský Mikuláš. Na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím písemně nebo telefonicky je možné určit i jiné místo převzetí reklamovaného zboží.

7. V případě, že kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem o koupi a zakoupeným zbožím (v druhu nebo v množství) nebo pokud kupující neobdržel se zakoupeným zbožím správně vyplněný doklad o koupi, je povinen ihned, nejpozději však do 24 hodin po obdržení zásilky o této skutečnosti informovat prodávajícího zasláním emailu na emailovou adresu prodávajícího (info@forestskis.com). Pokud tak neučiní, a nahlásí tuto skutečnost po uplynutí výše uvedené lhůty, je na úvaze prodávajícího, zda takovou reklamaci uzná nebo ne.

8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

9. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, nebo pokud se vada týká jen jeho součásti, vyměnit danou součást, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže; pokud dojde k výměně zboží.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

10. Pokud jde o poškozené zboží, kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Pokud prodávající prodává vadné nebo použité zboží za sníženou cenu z tohoto důvodu, kupující není oprávněn reklamovat vadu, pro kterou byla cena snížena. Pokud však předmětné zboží se sníženou cenou další (jinou) vadu, nesouvisející se sníženou cenou, kupující místo práva na výměnu zboží právo na reklamaci.

11. Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže tuto volbu sám jednostranně měnit.

12. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky, resp. emailem a zároveň mu bude spolu s reklamovaným zbožím doručena kopie reklamačního protokolu.

Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, pokud se výše uvedeným způsobem uplatněna v záruční době.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku. Zákazník může odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud je zboží vyráběn na míru nebo podle specifických potřeb nebo zadání zákazníka, vztahuje se na odstoupení výjimka popsána v bodě 8.

2. Od smlouvy je možné odstoupit prokazatelným způsobem – písemně nebo e-mailem prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto VOP.

3. Po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží, na který se odstoupení vztahuje, doručit prodávajícímu / ne jako dobírku / na adresu Silberman, sro, Glejárska 7, 03101 Liptovský Mikuláš, nebo předat osobně prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen převzít doručen nebo osobně předán zboží od kupujícího. K zásilce je nutno přiložit kopii daňového dokladu, který prodávající poslal se zbožím. Zásilky na dobírku nepřebíráme.

4. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné, případně jiných nákladů a poplatků, a to na bankovní účet, ze kterého kupující kupní cenu uhradil.

5. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

6. Kupující je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží. V případě, že kupující doručí zboží se sníženou hodnotou, který je používán, poškozený nebo neúplný, uhradí prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

7. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zák. 102/2014 Sb. a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

8. Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je v našem případě:

– prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

– placeného poradenského servisu naplněného podle předchozí dohody v plném rozsahu, platby za vrtání lyží nebo provedený servis lyží, soukromý ski test

 

Podmínky použití dárkové poukázky nebo slevové poukázky

a. Dárkovou nebo slevovou poukázku lze uplatnit na nákup zakázkového zboží zvoleného podle objednávkového formuláře na www.forestskis.com do data uvedeného jako platnost poukázky.

b. Při objednání zboží se zadá kód poukázky do kolonky „Poznámky“ a její hodnota se odečte z hodnoty nakoupeného zboží, případně se podle výše slevy upraví výsledná cena. Prodávající následně ověří její platnost. Po úspěšném ověření je poukázka uplatněna a deaktivována.

c. Každá poukázka je opatřena unikátním číslem, datem ukončení platnosti, hodnotou a podmínkami použití.

d. Hodnota poukázky je uvedena na každé poukázce jako suma včetně DPH.

e. Pokud je celková částka nákupu vyšší než hodnota poukázky, zákazník doplatí pouze zbytek částky. Pokud je celková částka nižší než hodnota poukázky, zbytek hodnoty bez náhrady propadá. V jedné objednávce lze použít maximálně jednu dárkovou poukázku.

f. Prodávající neodpovídá za ztracené, ukradené poukázky nebo uniklé sériová čísla poukázek. Dárková poukázka je přenosná a může ji uplatnit kdokoliv, kdo se při nákupu zboží prokáže znalostí aktivního unikátního čísla poukázky.

g. Poukázka není cenným papírem. Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost.

h. Pokud není uvedeno jinak, dárkovou poukázku lze použít pouze na koupi zboží, nevztahuje se na služby, poštovné a jiné poplatky.

i. V případě vrácení zboží uhrazeného dárkovou poukázkou, je částka tohoto zboží vrácena prostřednictvím nové poukázky v hodnotě vráceného zboží.

Zákaznický servis

Zákaznické emaily přijaté na mailovej adrese zpracujeme co nejdříve, nejpozději do 5-7 pracovních dnů od jejich přijetí. Rovněž je k dispozici telefonní linka na čísle 0904 497 843, která funguje v pracovní dny od 9:00 do 19:00.

Newsletter a e-maily od nás

Při vytvoření objednávky si může uživatel stránky vybrat, zda chce od prodávajícího dostávat pravidelné informace o našich novinkách (pár krát za rok). Možnost zasílat newsletter si umí uživatel stránky starší 16 let zvolit i individuálně na stránce zadáním své e-mailové adresy. Ze zasílání newsletterů může Online uživatel stránky kdykoliv odhlásit. Na zadanou emailovou adresu bude prodávající informovat kupujícího i o vyřizování objednávky a o dostupnosti či nedostupnosti zboží. Všem zákazníkům může prodávající nepravidelně (maximálně několikrát ročně) posílat důležité informace, které souvisejí s novými produkty značky www.forestskis.com. Pokud si zákazník nepřeje emaily dostávat, je oprávněn uvědomit prodávajícího emailem zde.

Informace o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů (dále jen „ARS)

Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídí jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající žádost kupujícího zamítne, nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví, má kupující právo podat subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „subjekt ARS) ve smyslu zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „Návrh na ARS).

Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde vyčíslitelná hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjektům ARS je Slovenská obchodní inspekce, nebo jiná právnická osoba zapsaná do seznamu subjektů alternativního řešení sporu vedeného Ministerstvem hospodářství České republiky (dále jen „Ministerstvo). Návrh na alternativní řešení sporu může kupující podat v listinné podobě, v elektronické podobě, nebo ústně do protokolu; Návrh může kupující podat i prostřednictvím formuláře dostupného na webovém sídle SOI www.soi.sk nebo prostřednictvím platformy ARS dostupné na webové stránce EU http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodní inspekcí je bezúplatné, jiný subjekt ARS může od kupujícího požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí řízení v zásadě do 90 dnů ode dne jeho zahájení.

Formulář pro odstoupení od smlouvy (.pdf).

Updating…
  • Žádné produkty v košíku.