Vitajte v našom obchode!

Ochrana súkromia

Pri spracovávaní údajov rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú a snažíme sa robiť aj viac. Tu nájdete všetky informácie týkajúce sa ochrany a spracovávania vašich údajov.

O nás a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia GDPR je naša spoločnosť Silberman, s.r.o. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Sídlo firmy: Tekovská 5, 821 09, Slovenská republika

IČO: 35 712 708
DIČ: 2020217958
IČ DPH: SK2020217958

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2010 0503

tel: 00421 902 146 957
e-mail: info@forestskis.com

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OR SR-14199/BA, vydal Okresný súd Bratislava I

Údaje, ktoré od vás zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri objednávaní

Pri objednaní zákazkového tovaru od vás požadujeme údaje potrebné na vybavenie objednávky. Povinnými údajmi sú teda iba tie, bez ktorých vám objednávku nevieme zaslať ani vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a konkrétne opísaný predmet objednávky.

Novinky a špeciálne ponuky

Ak nám dáte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o novinkách a špeciálnych ponukách. Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky a čo si na nich prezeráte. Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov. Všetky tieto údaje sú však anonymizované a ďalej ich už nijak nespracovávame.

Používanie údajov

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje takisto potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Kontaktné údaje

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracovávame pre prípad, že reklamujete vyhotovený tovar.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, alebo ak ste zasielanie takejto komunikácie v objednávacom procese, prípadne osobne počas ski testu neodmietli, posielame vám pár krát do roka na e-mail informácie o našich novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“.

Zlepšenie, personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste už nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej sekciách využívame anonymizovane na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a dostupnejšou užívateľom.

Bezpečnosť a ochrana práva

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, ako aj aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v časti o Cookies.

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracovania vašich osobných údajov a to:

 1/ Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru alebo účasti na nami zorganizovanej súťaži.

 2/ Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách alebo aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Nemá to však vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

 3/ Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

 4/ Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a zosobnení niektorých marketingových činnostiach, vrátane zasielania informácii o novinkách na e-mail získaný pri objednávacom procese alebo osobne na ski teste, pokiaľ ste to neodmietli, alebo v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv. Nezneužívame poskytnutý súhlas na zasielanie marketingových informácií a informujeme len niekoľko krát do roka. Pokiaľ chcete vedieť nejaké bližšie informácie, píšte nám na sem.

Sprístupňovanie údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii tu opísaných:

Pokiaľ to od nás požadujete

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme vtedy, keď to od nás požadujete. Sprístupnenie údajov tretím stranám realizujeme v prípade kuriérskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili, prípadne dohodou. V súčastnosti spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Federal Express Czech Ltd (FedEx Czech Rep.)

Na Radosti 399, 155 21 Praha-Zličín, Česko, IČO: 27139981

zapísaná v Městský soud v Prahe, spis 99295 C, www.fedex.cz

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

V prípadoch externého spracovania údajov

Vaše osobné údaje môžu dostať k dispozícii niektorí naši možní dodávatelia, ktorí ich potencionálne spracujú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržujú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Títo možní partneri sú:

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 

MailChimp

The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308, USA

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické, prípadne reklamné služby. Umožňuje nám to lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, prípadne umiestňujú našu reklamu na internete, kde hodnotia jej výkon. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami alebo inými stránkami. Podrobnejšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v Cookies.

Z právnych dôvodov a pri predchádzaní škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi tretie osoby, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia prípadne audítori.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ momentálne aktívne neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy môžu realizovať, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky EU/Swiss Privacy Shield alebo US-EU Privacy Shield a tým poskytujú certifikovanú GDPR úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä v časti o Cookies, ale radi vám ich poskytneme, keď nám napíšete sem.

Ochrana vašich údajov

Pracujeme na tom, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a iné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na serveri, kde máme vyhradené miesto. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Ak si prajete vedieť viac o zabezpečení vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na tu.

Ako dlho uchovávame údaje

Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Používanie údajov a Sprístupňovanie údajov, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Vaše práva

Z tohto, že spracovávame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V opodstatnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Uplatnie vašich práv

Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „O nás a kde nás môžete kontaktovať“. Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Keď nám uvedené údaje neposkytnete, nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. Tieto informácie od vás požadujeme, aby sme si mohli overiť vašu totožnosť a neposkytli tým pádom Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracovávajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracovávame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracováva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo tak, že nás budete kontaktovať a informovať o požadovaných zmenách.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracováva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracovávali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene iného vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte tiež právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracovávania, a to ak:

a. domnievate sa, že o vás spracovávame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov

b. spracovávanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracovávania

c. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracovávania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

d. v prípade ak namietate spracovávanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracovávania osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na obmedzenie spracovávania

Máte tiež právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracovávania, a to ak:

a. domnievate sa, že o vás spracovávame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov

b. spracovávanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracovávania

c. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracovávania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

d. v prípade ak namietate spracovávanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracovávania osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame na základe súhlasu a/alebo zmluvy. Spracovávame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracovávanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracovávajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

Ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktné údaje naň nájdete tu.

Cookies

Funkčné a technické cookies – zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky. Ich použitie je nevyhnutné, preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a prístup k nim.

Analytické cookies – slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, na zisťovanie, ako sa po našej stránke orientujete, aby sme ju potom vedeli upraviť na čo najpríjemnejšu na používanie. Pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizácia na strane našich dodávateľov) a súčasne sú vykonané opatrenia, aby ste mohli ľahko kontrolovať a obmedzovať využívanie cookies, preto od vás nepýtame súhlas na ich používanie. Využívame tu riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, a na  odmietnutie cookies si môžete na inštalovať doplnok dostupný tu.

Neváhajte nás kontaktovať

Ak máte k tomuto dokumentu ďalšie otázky, môžete sa informovať na info@forestskis.com.

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.