Vitajte v našom obchode!

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Silberman s.r.o.
Sídlo firmy: Tekovská 5, 821 09 Bratislava

Prevádzkové priestory: Glejárska 7, 03101 Liptovský Mikuláš

Poštová adresa a prevádzkové priestory: Tekovská 5, 821 09 Bratislava

IČO: 35 712 708
DIČ: 2020217958
IČ DPH: SK2020217958

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2010 0503

tel: 00421 902 146 957
e-mail: info@forestskis.com

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OR SR-14199/BA, vydal Okresný súd Bratislava I

(ďalej len „predávajúci”), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.forestskis.com , www.forestskis.sk alebo www.forestskis.de (ďalej len „VOP“). Základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť Silberman, s.r.o, ktorá prevádzkuje internetovú stránku www.forestskis.sk , www.forestskis.com, www.forestskis.cz a www.forestskis.de . Predmetom jej podnikania je výroba, nákup a predaj športových potrieb, ktoré sú vyobrazené na internetovej stránke www.forestskis.sk , www.forestskis.com, www.forestskis.cz a www.forestskis.de . Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „kupujúci”). Dodávateľom sa rozumie samotná spoločnosť Silberman, s.r.o. ako výrobca a ďalej sieť distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva a objednávka

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy odosiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného formulára na internetovom obchode predávajúceho. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP predávajúceho.

Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o evidovaní objednávky. Druhým osobným e-mailom obdrží oznámenie o prijatí objednávky do databázy predávajúceho. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, že bola objednávka kupujúceho prijatá. Prijatie objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný (ak bolo vopred vyšpecifikované) a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho alebo o možnosť jeho osobného prevzatia, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.). V prípade, že ide o objednanie tovaru vyrábaného na zakázku bude e-mail obsahovať predbežnú kalkuláciu ceny tovaru.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v momente doručenia akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar do dohodnutého miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a cenu za prepravu.

Kúpna cena a spôsob platby

Kúpna cena je cena za objednaný tovar, uvedená v aktuálnej ponuke na internetovej stránke predávajúceho ako aj v objednávke (ďalej len „kúpna cena“). Kúpna cena a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH a sú stanovené v mene EURO. V prípade výroby úpravy alebo povrchu na zakázku, ktorý je dizajnovo špecifický, nájdete predbežný cenník v časti stránky nazvanej Dizajn na objednávku. Kalkuláciu za takúto výrobu vám pripravíme a zašleme elektronicky. Výslednú cenu si vyhradzujeme upraviť podľa náročnosti prevedenia.

Kúpna cena je platná v čase vytvorenia objednávky alebo predobjednávky. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedený v ponuke internetového obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Špeciálne ceny za výrobu, ako sú napríklad predobjednávky, platia len počas presne vyšpecifikovanej a na internetovej stránke predávajúceho uvedenej doby.

Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania a v prípade dodania poštou alebo kuriérom, budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci zvolí podľa ponuky alebo na ktorom sa s predávajúcim dohodne osobne.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu a to prevodným príkazom na základe vystavenej predfaktúry (iba firmy a organizácie) alebo faktúry. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a pokiaľ už tovar nebol vyrobený na objednávku podľa špecifického zadania a to e-mailom na adrese info@forestskis.com.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila výrobná cena tovaru.

– nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil alebo na adresu v lehote 14 dní, pokiaľ už tovar nebol vyrobený na objednávku podľa špecifického zadania (bližšie informácie v časti o odstúpení od zmluvy).

Dodacie podmienky

Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Faktúra mu môže byť doručená podľa dohody elektronicky.

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo odovzdaním dohodnutej kuriérskej spoločnosti. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy (v prípade, že je možné od nej odstúpiť, ako je opísané v časti o odstúpení od zmluvy), predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne uvedenou adresou kupujúceho. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania až po jeho celkovej úhrade.

Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je závislá od komplexnosti výroby a prípravy objednaného tovaru (lyží alebo iného tovaru vyrábaného na zakázku), prípadne je závislá od dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho alebo u distribútorov. Táto dodacia lehota má orientačný charakter. O dodacej lehote bude predávajúci kupujúceho informovať alebo sa s ním na nej vopred dohodne.

Tovar, ktorý je skladom, predávajúci posiela ihneď alebo podľa dohody s kupujúcim a jeho dodanie závisí od spôsobu prepravy tovaru, ktorý si kupujúci zvolil. Dodanie tovaru, ktorý je dostupný na sklade u distribútora, sa dodáva v lehote určenej distribútorom s ohľadom na spôsob prepravy tovaru, ktorý si kupujúci zvolí. V prípade výroby tovaru namieru zákazníkovi alebo tovaru so špecifickými úpravami sa tento tovar dodáva v orientačnej lehote od 4-8 týždňov v závislosti od komplikovanosti jeho vyhotovenia. O tejto lehote budeme zákazníka informovať. Pre predobjednávky platí osobitný časový harmonogram, ktorý je uvedený vo formulári v čase predobjednávok.

V prípade, ak tovar dostupný na sklade nie je dodaný v dohodnutej lehote od potvrdenia objednávky, kupujúci vyzve predávajúceho na dodanie tovaru v dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci takýto skladový tovar nedodá ani v dodatočnej lehote, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. Pri tovare zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa nie je možné odstúpiť od zmluvy ako pri bežnej zmluve na diaľku, ako je to spomenuté v sekcii Odstúpenie od zmluvy článok č.8. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list, tento môže byť po dohode zaslaný elektronicky.

Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania

Kupujúci má právo výberu spôsobu dodania tovaru prostredníctvom kuriéra alebo osobne. Túto požiadavku je možné zadať počas procesu objednávania tovaru do poznámok alebo sa neskôr dohodnúť s predávajúcim písomne alebo telefonicky. Kupujúci svojím výberom potvrdzuje miesto a spôsob dodania. Predávajúci podľa veľkosti tovaru ponúka nasledujúce spôsoby prepravy tovaru:

a) doručenie osobný odber v Bratislave, Prahe alebo Liptovskom Mikuláši podľa konkrétnej dohody s predávajúcim – osobný odber na vybranej adrese.

b) doručenie na dobierku alebo kuriérom Slovenskej pošty, Českej pošty, FedEx-u, GLS alebo DHL

Kupujúci berie na vedomie, že ku kúpnej cene tovaru sa pripočíta cena prepravy tovaru, ktorá vyplýva zo zvoleného spôsobu dodania objednávky. Výška je stanovená na 40 Eur v prípade doručenia kuriérom v rámci EU, v prípade vzdialenejších destinácií do 80 Eur podľa skutočných prepravných nákladov. Doručenie mimo EU sa spoplatňuje osobitne podľa miesta doručenia. Cena vyplýva z cenníkových cien kuriérskych spoločností, ktorá zahŕňa aj cenu exportu (iné zdanenie) do krajín mimo EU. V prípade vyclievania si kupujúci hradí colné poplatky.

Záručná doba a reklamácia tovaru

1. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov. Na nami vyrobené lyže si ako ich prvý majiteľ môžete uplatniť predĺženú 36 mesačnú záruku voči vadám výroby a prevedeniu, ktorá sa vzťahuje len na pôvodného majiteľa lyží.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu kuriérom, začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od tohto kuriéra.

2. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

Špeciálna 3-ročná záruka na lyže Forest Skis voči vadám výroby a prevedeniu sa vzťahuje len na pôvodného majiteľa lyží. Lyže vyrábame najodolnejšie ako to len ide, záruka sa ale nevzťahuje na mechanické poškodenia, poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním, na kozmetické vady, ako sú škrabance, čipy a preliačiny, slnkom vyblednuté farby, zoxidované hrany, na nadmerné poškodenia kameňmi alebo railami ako ani dopadmi alebo nárazmi na tvrdé povrchy a nesprávne navŕtané viazania v inom ako našom servise. Takisto nezodpovedáme za zranenia, ani za škody na zdraví alebo majetku spôsobené používaním nami predávaných produktov a nezodpovedáme za poškodenie lyží spôsobené nesprávnym servisom vykonaným mimo nášho servisu. Ultralight lyže majú váhový limit jazdca s výstrojou 95kg. Poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na mailovú adresu

3. Záručný servis zabezpečuje výrobca (predávajúci) alebo distribútor na základe oslovenia predávajúceho. Adresa pre reklamácie je: Silberman, s.r.o., Glejárska 7, 03101 Liptovský Mikuláš

4. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

Spolu s reklamovaným tovarom v záručnej dobe je kupujúci povinný predávajúcemu odoslať alebo odovzdať kópiu účtovného dokladu o zaplatení kúpnej ceny, ktorý zároveň slúži ako záručný list a popísať dôvod reklamácie. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady uplatňuje.

5. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

6. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela alebo doručuje osobne na adresu: Silberman, s.r.o., Glejárska 7, 03101 Liptovský Mikuláš. Na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim písomne alebo telefonicky je možné určiť aj iné miesto prevzatia reklamovan0ho tovaru.

7. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať predávajúceho zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho (info@forestskis.com). Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe predávajúceho, či takúto reklamáciu uzná alebo nie.

8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

10. Ak ide o poškodený tovar, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou cenou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na reklamáciu.

11. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

12. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ je tovar vyrábaný na mieru alebo podľa špecifických potrieb alebo zadania zákazníka, vzťahuje sa na odstúpenie od zmluvy výnimka popísaná v bode 8.

2. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

3. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, doručiť predávajúcemu /nie ako dobierku/ na adresu Silberman, s.r.o., Glejárska 7, 03101 Liptovský Mikuláš, alebo odovzdať osobne predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je povinný prevziať doručený alebo osobne odovzdaný tovar od kupujúceho. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý predávajúci poslal s tovarom. Zásielky na dobierku nepreberáme.

4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, prípadne iných nákladov a poplatkov, a to na bankový účet, z ktorého kupujúci kúpnu cenu uhradil.

5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je v našom prípade:

– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– plateného poradenského servisu naplneného podľa predchádzajúcej dohody v plnom rozsahu, platby za vŕtanie lyží alebo vykonaný servis lyží, súkromný ski test

Podmienky použitia darčekovej poukážky alebo zľavovej poukážky

a. Darčekovú alebo zľavovú poukážku je možné uplatniť na nákup zákazkového tovaru zvoleného podľa objednávkového formulára na www.forestskis.com do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky.

b. Pri objednaní tovaru sa zadá kód poukážky do kolónky „Poznámky“ a jej hodnota sa odráta z hodnoty nakúpeného tovaru, prípadne sa podľa výšky zľavy upraví výsledná cena. Predávajúci následne overí jej platnosť. Po úspešnom overení je poukážka uplatnená a deaktivovaná.

c. Každá poukážka je opatrená unikátnym číslom, dátumom ukončenia platnosti, hodnotou a podmienkami použitia.

d. Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH.

e. Ak je celková suma nákupu vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy. Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku.

f. Predávajúci nezodpovedá za stratené, ukradnuté poukážky, alebo uniknuté sériové čísla poukážok. Darčeková poukážka je prenosná a môže ju uplatniť ktokoľvek, kto sa pri nákupe tovaru preukáže znalosťou aktívneho unikátneho čísla poukážky.

g. Poukážka nie je cenným papierom. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.

h. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky.

i. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.

Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na mailovej adrese spracujeme čo najskôr, najneskôr do 5-7 pracovných dní od ich prijatia. Taktiež je k dispozícii telefónna linka na čísle 0904 497 843, ktorá funguje v pracovné dni od 9:00 do 19:00.

Newsletter a e-maily od nás

Pri vytvorení objednávky si môže užívateľ stránky vybrať, či chce od predávajúceho dostávať pravidelné informácie o našich novinkách (pár krát za rok). Možnosť zasielať newsletter si vie používateľ stránky starší ako 16 rokov zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy. Zo zasielania newsletterov sa môže prihlásený používateľ stránky kedykoľvek odhlásiť. Na zadanú e-mailovú adresu bude predávajúci informovať kupujúceho aj o vybavovaní objednávky a o dostupnosti či nedostupnosti tovaru. Všetkým zákazníkom môže predávajúci nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s novými produktami značky www.forestskis.com. Ak si zákazník neželá e-maily dostávať, je oprávnený upovedomiť predávajúceho e-mailom sem.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“)

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh na ARS“).

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh na alternatívne riešenie sporu môže kupujúci podať v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí konanie v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Formulár na odstúpenie od zmluvy (.pdf).

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.